รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 074258216 
101วัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์)นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล 074430240 
102วัดไทรใหญ่  074432312 
103วัดจังโหลนนางอรอุมา จันทร์รัตน์   
104ชุมชนบ้านโคกค่ายนายแนว ศิริมุสิกะ 074432313 
105บ้านไสท้อน  074432125 
106บ้านควนขันนางเต็มศิริ บุญชูช่วย 017386171 
108สำนักสงฆ์ศรีวิชัยนายเลิศ สุขเกษม 074210530 
109วัดเจริญภูผา  074430333 
110บ้านทุ่งมะขาม    
111บ้านกำแพงเพชรนายจรัสพร ลางคุลเกษตริน 074389196 
112บ้านลานควายนางศิริพร พาหุมันโต 074388068 
113บ้านท่ามะปรางนายกษิดิ์เดช เหมมัน 074269221 
114บ้านเนินนิมิตนายชนะ ทองกรด 074300227 
115บ้านพรุพ้อนายอำนวย สุวรรณชาตรี 048622073 
116บ้านควนสะตอนายทรงยศ เพชรกาญจน์ 074389198 
117นิคมสร้างตนเองรัตภูมินางวารี แก้วเรือง 074584100 
118วัดรัตนวราราม  016766249 
119ชุมชนบ้านนาสีทองนายกฤตภาส บุญศาสตร์ 074389195 
120บ้านคลองกั่วนายดลรอศักร์ ยะโกบ 074329110 
121บ้านเขาพระนายเสวียง มูลติไชย 0864803449 
122บ้านคลองเขาล้อนนางสาววรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์ 097361886 
123บ้านควนดินแดง  074388087 
124บ้านนาลึก  074388216 
125บ้านทุ่งคมบางนางสาวสาริศา บริเพชร์   
126บ้านเขารักเกียรติ  074426848 
127บ้านห้วยโอน    
128บ้านควนนานางสาวอัฐภรณ์ สุทธินวล 098782586 
129บ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถัมภ์)  074300171 
130บ้านห้วยสมบูรณ์นายจำรัส เกตุมาก 074498643 
131บ้านม่วงนางสาวชฎาพร เสนเผือก 074269106 
132วัดทุ่งคานางสุปราณี กาญจนะ 074388162 
133บ้านชายคลอง  074389197 
134บ้านปลายละหานนางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย 074395293 
201วัดควนเนียงนายเอกศักดิ์ ดวงภักดี 074291088 
202บ้านไร่นางวิภารัตน์ พิบูลย์ 074210930 
203วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘นายชวลิต คงคาเนรมิตร 074291686 
205บ้านคลองปอม  074471036 
206ทุ่งปรือพิทยาคม  074295230 
207วัดเทพชุมนุมนายสุชาติ ขวัญกลับ 074210892 
208บ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง)นางวีดา ภู่กัน 074210787 
209บ้านทุ่งงาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)  074201100 
210เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง 074211295 
211บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ 074210876 
213วัดพรุเตาะนางสาวพีรฉัตร แสงฉาย 074219188 
214บ้านทุ่งใหญ่นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์ 074213235 
215ชุมชนบ้านน้ำน้อยนางเยาวพา นุ่มคง 074211589 
216วัดเขากลอยนางประสานทอง จันทมณี 074375175 
217วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์)นายสุพร พรหมสุวรรณ์ 074550244 
218วัดแม่เตย  074375110 
219ท่าจีนอุดมวิทยานางปัณฑินา ชะตารัตน์ 074334697 
220วัดท่าข้ามว่าที่ร้อยตรีประสาน โรหิโตปการ   
221วัดหินเกลี้ยงนางสกาวรัตน์ ชูมัง 074375116 
222วัดศรีษะคีรีนางพัชรีย์ คีรีโชติ 074218966 
223วัดดอนนายทนงศักดิ์ พอดี 074470058 
224บ้านเกาะนกนางสุณิสา นกแก้ว 074470045 
225บ้านควนนายมิตร บิลโส๊ะ 074470101 
226วัดบางลึก  074422302 
227บ้านใต้นายธนา ทองคโชค 074470099 
228วัดชลธารประสิทธิ์นางสาววนัสนันท์ แก้ววงศ์ศรี 074470046 
229วัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑นายนิทัศน์ มีสุขศรี 074474266 
230บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)นายกิตติเมศร์ ทองแจ้น 074234449 
231บ้านบางแฟบนายปริญญา มูเก็ม 074360384 
232บ้านบึงพิชัย(ทับทองอุทิศจิตโต)นางสาวอรพินท์ นวลบุญ 074250033 
233วัดโคกสมานคุณนางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม 074254378 
234บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)นางเรวดี เชาวนาสัย 074556181 
235วัดม่วงค่อมนายวิสูตร หนูอุไร 074472286 
236วัดหูแร่นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ 074434831 
237บ้านวังพานายทรงพล อารมณ์เย็น 074318743 
238บ้านฉลุง  074398234 
239บ้านนาแสน  074472162 
240บ้านทุ่งเลียบ  074250979 
241บ้านท่าหมอไชย  074325571 
242บ้านหินผุดนางศศิพัธ สินสโมสร 074472057 
243บ้านทุ่งตำเสานายจันทแสน วงศ์ชนะ 074300207 
244รักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง(เผียนประชาอุปถัมภ์)นายสุชาติ นวลเจริญ 074422121 
245วัดเจริญราษฎร์นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ 074390100 
246วัดคลองแหนายสมยศ สะรุโณ 074246486 
247บ้านทุ่งน้ำนายอานัส สินเบญจพงศ์ 074470122 
248บ้านหนองนายขุ้ย  074427200 
249บ้านเกาะหมี  074212165 
250บ้านท่าไทร  0864803363 
251วัดท่าแซ  074362445 
301วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)นางสุพรรณี เจริญมาก 074386011 
302บ้านควนเนียงนายชนาธิป ผลยะฤทธิ์ 074386446 
303บ้านยางงามนายประเมษฐ์ มุณีแนม 074325773 
304บ้านควนเนียงในนายณัฐพล ยอดจันทร์ 074386010 
305บ้านหนองปลิง  074300258 
306บ้านควนโสนายนพพร จันทวงศ์ 074286355 
307บ้านห้วยลึกนางสาวนวพร จุทอง 074269044 
308บ้านบ่อหว้านายอนันต์ หวันอาหลี 074325227 
309บ้านหัวปาบนางธัญชนก ยอดสวัสดิ์ 074269055 
310บ้านกรอบนางสาวอรณิชชา ไชยพูล 074268359 
311วัดท่าหยีนางนิศารัตน์ ไชยวรณ์ 074320228 
312บ้านหัวไทร  074269051 
313วัดปากจ่า  074320262 
314วัดโพธิธรรมาราม  074386042 
315วัดบางทีงนายสุรินทร์ ชนะดัสกร 074328151 
316บ้านบางเหรียงนางนันทิกา ตันประสงค์ 019908953 
317บ้านคลองคล้า  074300223 
318บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์ 074300222 
319บ้านเกาะใหญ่นางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์ 090293050 
320บ้านคลองช้าง    
321บ้านเกาะน้ำรอบ    
322บ้านหน้าควน  074300101 
402บ้านบางกล่ำ  074328306 
404วัดนารังนกนางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ 074470184 
406บ้านยวนยางว่าที่ร้อยตรีจิรพงศ์ นารนุกุล   
407บ้านหนองม่วงนางเพียงใจ สุขศรีสังข์ 074328337 
408บ้านหารนางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว 074384145 
409บ้านโคกเมานางสาวมาริหยาม หมัดอะดัม 074252273 
410บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ ๒)นายสมสุข เพชรกาญจน์ 074360327 
411วัดเนินพิชัย  074457187 
412บ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)นางสิริพร ประสานสงฆ์ 074554152 
413บ้านป่ายางนายประสิทธิ์ เพ็ชราการ 074212209 
414บ้านยางงามนายอาจินต์ สุขศรีสังข์ 019634630 
415วัดท่าช้าง  074447708 
501บ้านหน้าวัดโพธิ์นายอุทัย ปลอดภัย 074251809 
502บ้านคลองหอยโข่งนายธัชชนันท์ จันทโกศล 074473029 
503วัดเลียบนายวรวิช ศรีระสันต์ 074473360 
504บ้านต้นส้านนางเบญจมาศ ณรงค์กูล 074251667 
505บ้านควนกบ  017484726 
506บ้านเก่าร้างนายรัฐเขต ณนคร 074325414 
507วัดโคกม่วงนายนิโลม ศรียะรัตน์ 074250077 
508บ้านปลักคล้านางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา 074242224 
509วัดปรางแก้วนางงามเนตร ศรียะรัตน์ 074370144 
510บ้านโคกพยอมนางณัชชา บุญสิริธนา 074318427 
511วัดโคกเหรียง  074522144 
512วัดบางศาลานางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม 074250035