ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวรางคณา คล่องเชิงสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางดรุณี ย่องลั่นบ้านบางแฟบลาออกจากราชการ 
3นางสุกัญญา นาดำวัดโคกสมานคุณลาออกจากราชการ 
4นางพรทิพย์ วิไลลักษณ์บ้านท่ามะปรางถึงแก่กรรม