ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุกัญญา มะฮัมดงนิคมสร้างตนเองรัตภูมิร.ร.วัดทุ่งหวังใน สงขลาเขต 1
2นางวาทินี สว่างรัตน์บ้านห้วยโอนวรนารีเฉลิม มัธยมศึกษาเขต 16
3นางสาวปารีดะ บิลสันบ้านท่ามะปรางหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาเขต 16
4นางสาวจรัสศรี ทองเลิศวัดนารังนกหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาเขต 16
5นางพเนตร ศรีโสภณชุมชนบ้านนาสีทองบ้านบางเทา ภูเก็ต
6นางพรณภัสร์ บุญเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ลาออกจากราชการ 
7นางวรรณา ชัยอมรกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ลาออกจากราชการ